نویسنده: مهندس محمد شکاری

گزارش کمپین هر کجا هر زمان یادگیری

گزارش نهایی کمپین هرکجا، هر زمان، یادگیریگزارش نهایی کمپین هرکجا، هر زمان، یادگیری

برای دانلود فایل PDF گزارش کلیک کنید. کمپین رایگان هرکجا، هر زمان، یادگیری که از اسفندماه سال گذشته همزمان با […] [...]