دسته: اینباند مارکتینگ

متدلوژی اینباند مارکتینگ

پادکست: متدلوژی اینباند مارکتینگپادکست: متدلوژی اینباند مارکتینگ

اینباند مارکتینگ چه فرقی با روش‌های سنتی‌تر و معمول‌تر بازاریابی دارد؟ در قسمت سوم از مجموعه «اینباند مارکتینگ» توییت کست […] [...]
اینباندمارکتینگ

پادکست: اینباندمارکتینگ چیست؟پادکست: اینباندمارکتینگ چیست؟

در مجموعه «اینباند مارکتینگ» به همراه محمد شکاری به بررسی اینباند مارکتینگ یا بازاریابی درونگرا می‌پردازیم. مفهوم جدیدی در دنیای […] [...]